Chci nabídku

Věcná břemena - jak vznikají a zanikají?

Věcná břemena - jak vznikají a zanikají?

V předchozím článku jsme se seznámili s pojmem “věcná břemena”. Nyní se dozvíme, jak věcná břemena vznikají a zanikají a na co si dát při koupi nemovitosti pozor.

Vznik věcného břemene

 • Samostatnou písemnou smlouvou,

 • na základě závěti (častým příkladem je zřízení služebnosti práva pro třetí osob, například přístup umožněný sousedovi ke studni),

 • v rámci darovací či kupní smlouvy -  převod vlastnického práva přechází na nového majitele.

 • dohodou dědiců,

 • rozhodnutím příslušného orgánu (stavební úřad, soud, pozemkový úřad),

 • ze zákona,

 • výkonem práva (vydržením).

Věcné břemeno může být zřízeno buď bezúplatně (rodiče mohou doživotně užívat nemovitost) nebo úplatně (při budování inženýrských sítí). Všechna věcná břemena musí být zapsány do katastru nemovitostí, právě tehdy nabydou právní moci.

Zánik věcného břemene

I při zániku věcného břemene existuje několik možností zániku:

 • Dohodou - všechny smluvní strany se dobrovolně dohodnou,

 • úmrtím oprávněné osoby,

 • sjednaná doba uplynula,

 • vykoupením,

 • nařízením příslušného orgánu (soudu), kdy povinný zažádá soud o zrušení břemene,

 • promlčením - oprávněný po dobu 10 let předmět břemena nevyužívá,

 • ze zákona - věcné břemeno zaniká, pokud služebná věc už nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby (například vyschnutí studny),

 • oprávněná osoba se stane majitelem služebné nemovitosti.

Pamatujte, že věcné břemeno změnou vlastnictví nezaniká, protože vázne na nemovitosti. Zánik věcného břemene je potvrzen výmazem z katastru nemovitostí.

 

Věříme, že jsem vám našim článkem o věcných břemenech předali podstatné informace. Jak jsme již zmínili, ne vždy je nákup nemovitosti, na které vázne věcné břemeno jednoduchý. Proto se raději obraťte na odborníky, kteří ví, jak v takové situaci pokračovat.Pokračujte ve čtení