Chci nabídku

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás důležitá. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci společnosti REINS GROUP, s.r.o., se sídlem: Bajkalská 7A, Bratislava – městská část Nové Mesto 831 04, IČO: 45397988 (dále jen „My“). Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat telefonicky na +421 0905 444 045, e-mailem info@reins.sk nebo poštou na adresu našeho sídla.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (“GDPR”), které upravuje i Vaše práva jako dotčené osoby,[1] těmi ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují (zejména § 78 a § 79), jako i dalšími předpisy.

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Podmínky ochrany soukromí se vztahují na všechny osobní údaje, které shromažďujeme, když jste s námi v kontaktu, například při návštěvě našich webových stránek, když využíváte produkty nebo služby naší společnosti, když se přihlásíte k odběru novinek nebo když komunikujete s naší společností jako firemní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner atd.

Zpracovávání osobních údajů je z naší strany nutné zejména proto, abychom mohli:

 • poskytovat naše služby a produkty a za tímto účelem zpracovávat osobní údaje našich klientů, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob;

 • plnit různé zákonné a smluvní povinnosti

 • chránit oprávněné zájmy nás, našich klientů a jiných osob;

 

K jakým účelům a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

Účel

Právní základ podle GDPR

Uzavírání a plnění smluvních vztahů (organizování eventů soutěží, kampaní,konferencí, příprava a tvorba webstránek apod.)

Plnění smlouvy – Čl. 6 odst. 1 b) GDPR

Účetní a daňové účely

Zákonná povinnost – Čl. 6 odst. 1 c) GDPR; personální zákony v oblasti účetnictví a správy daní

Plnění smlouvy – Čl. 6 odst. 1 b) a Souhlas – Čl. 6 odst. 1 a) GDPR

Provozování sociálních sítí

Plnění smlouvy – Čl. 6 odst. 1b)

Newsletter

Souhlas – Čl. 6 odst. 1 a) GDPR

Věrnostní programy

Souhlas – Čl. 6 odst. 1 a) GDPR

Video produkce 

Souhlas – Čl. 6 odst. 1 a) GDPR/ Plnění smlouvy – Čl. 6 odst. 1 b) 

Vývoj produktů a služeb a tvorba kampaní, které jsou navrženy se zaměřením na Vás, optimalizace služeb zákazníkům a stálé vylepšování našich webových stránek

Oprávněný zájem čl. 6 odst. 1 f), přičemž oprávněným zájmem je v tomto případě poskytování lepších a kvalitnějších služeb našim klientům a zákazníkům.

Bezpečnostní opatření

Oprávněný zájem čl. 6 odst. 1 f), přičemž oprávněným zájmem je zabezpečení ochrany osobních údajů

Statistiky

Čl. 89 GDPR

 

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich klientů a jiných fyzických osob zpřístupňujeme jen v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce údajů např. našim zaměstnancům nebo zprostředkovatelům a jiným společnostem patřícím do naší skupiny (REINS INVEST s.r.o., REINS s.r.o., Vhotovosti s.r.o.), našim profesionálním poradcům (např. advokátům, účetním, auditorům), nebo poskytovatelům softwarového vybavení nebo podpory naší společnosti, včetně zaměstnanců těchto osob.

Pro zlepšení našich služeb sdílíme data například se službami Typeform, Mailchimp a Google Suite.

V případě, že ke zpracovávání osobních údajů využíváme jinou identitu (zprostředkovatele), vždy před pověřením takovéto identity ověřujeme, zda zprostředkovatel splňuje požadavky organizačního a technického charakteru z hlediska zabezpečení bezpečnosti zpracovávání Vašich osobních údajů.

Pokud jsme požádáni orgánem veřejné moci o zpřístupnění Vašich osobních údajů, zkoumáme legislativou stanovené podmínky k jejich zpřístupnění a bez prověření, zda jsou splněny podmínky, Vaše osobní údaje neposkytujeme.

 

Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Přeshraniční přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) nezamýšlíme. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se přeshraničních přenosů do třetích zemí, kontaktujte, prosím přímo nás nebo odpovědnou osobu.

 

Využíváme bezpečné cloudové služby ověřeného poskytovatele se servery umístěnými v jurisdikci EU. Společnost může uložit Vaše osobní údaje do cloudové služby. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou jménem společnosti zpracovat poskytovatelé cloudových služeb.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme, dokud je to potřeba k účelům, ke kterým se osobní údaje zpracovávají. Při uchovávání osobních údajů se řídíme zažitými zvyklostmi při poskytování služeb v naší oblasti. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, po jeho odvolání jsme povinni osobní údaje dále k danému účelu nezpracovávat. To však nevylučuje, že Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat na jiném právním základě, zejména pokud jde o splnění zákonných povinností. Například podle § 35 odst. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví se “účetní doklady, účetní knihy, seznamy účetních knih, seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek použitých v účetnictví, odpisový plán, inventurní soupisy, inventarizační zápisy, účetní rozvrh“ uchovávají v průběhu deseti let následujících po roku, kterého se týkají. 

Obecně, doba uchovávání vyplývá z právních předpisů. Pokud z právních předpisů nevyplývá, dobu uchovávání Vašich osobních údajů vždy ve vztahu ke konkrétním účelům určujeme my prostřednictvím interní politiky nebo registračním pořádkem nebo plánem.

 

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání osobních údajů dobrovolné. Osobní údaje můžete naši společnosti poskytnout různými způsoby, např.: 

 • registrací na našich stránkách;

 • v procesu uzavírání smlouvy s naší společností;

 • komunikací s námi;

 • účastí v soutěži nebo propagační kampani a jiných akcích organizovaných společností;

 • účastí na aktivitách sociální sítě;

 • přihlášením k odběru novinek o službách, produktech a aktivitách naši společnosti;

 • odesláním kontaktního formuláře s Vašimi připomínkami, dotazy nebo otázkami; a

 • soubory cookies při prohlížení naši webstránky.

Pokud nejste náš klient nebo zákazník, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme od našich klientů či zákazníků nebo z jiných veřejných nebo zákonných zdrojů jako např. vyžádáním od orgánů veřejné moci, výpisem z veřejných rejstříků apod. V takovém případě se nejedná o dobrovolné poskytování osobních údajů z Vaší strany. Při takovémto zpracovávání osobních údajů se vždy spoléháme na relevantní právní základ.

Jaká práva máte jako dotčená osoba?

GDPR stanovuje obecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv jim bude z naší strany vyhověno, jakožto v konkrétním případě se mohou uplatňovat i výjimky. Vaší žádostí, týkající se konkrétního práva, se budeme vždy zabývat a zkoumat ji z hlediska právní úpravy a uplatnitelných výjimek. 

Jako dotčená osoba máte zejména:

Právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, které o Vás zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů podle článku 16 GDPR, pokud o Vás zpracováváme nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

Právo na vymazání Vašich osobních údajů podle článku 17 GDPR, pokud je k tomu splněn některý z důvodů ustanovených v tomto článku.

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů podle článku 18 GDPR, pokud je k tomu splněn některý z důvodů stanovených v tomto článku.

Právo na přenosnost údajů podle článku 20, pokud se zpracovávání osobních údajů zakládá na právním základě souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo na základě smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b).

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů na právním základě veřejného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f).

Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

V případě, že si přejete, aby byla vaše data vymazána, kontaktujte nás na emailové adrese info@reins.sk.

 

Zpracovávání souborů cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webstránek např. tím, že umožňují rozpoznat předcházející návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webstránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá soubory cookies za účelem zobrazování relevantnějšího obsahu. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce. 

 

Externí webstránky

Naše webstránky mohou obsahovat přesměrování (linky) na jiné webstránky. Nejsme zodpovědní za obsah a spravování webstránek, na které odkazujeme. Tyto podmínky ochrany soukromí se nevztahují na zpracovávání osobních údajů v rámci Vašeho pohybu na jiných webstránkách.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Je naší povinností chránit Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem a z tohoto důvodu jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. Naše společnost implementovala všeobecně akceptované technické a organizační standardy za účelem zachování bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů zejména před jejich ztrátou, zneužitím, neautorizovanou úpravou, zničením nebo jiným dopadem na práva a svobody dotčených osob.

 

Změna podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinní poskytnout vzhledem k našemu zpracovávání osobních údajů, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem, tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. všeobecným oznámením na této webstránce nebo osobním oznámením prostřednictvím emailu.

 

VERZE

DATUM

1.0

25.5.2018

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN