Get your offer

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnostiREINS GROUP, s.r.o., so sídlom: Bajkalská 7A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 45397988 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0905 444 045, e-mailom info@reins.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79) ako aj ďalšími predpismi.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď ste s nami v kontakte, napríklad pri návšteve našich webových lokalít, keď využívate produkty alebo služby našej spoločnosti, keď sa prihlásite na odber noviniek alebo keď komunikujete s našou spoločnosťou ako firemný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner atď.

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;

 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;

 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb;

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (organizovanie eventov, súťaží, kampaní, konferencií, príprava a tvorba webstránok a pod.)

Plnenie zmluvy – Čl. 6 ods. 1 b) GDPR

Účtovné a daňové účely

Zákonná povinnosť – Čl. 6 ods. 1 c) GDPR; osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Plnenie zmluvy – Čl. 6 ods. 1 b) a Súhlas – Čl. 6 ods. 1 a) GDPR

Prevádzkovanie sociálnych sietí

Plnenie zmluvy – Čl. 6 ods. 1 b)

Newsletter

Súhlas – Čl. 6 ods. 1 a) GDPR

Vernostné programy

Súhlas – Čl. 6 ods. 1 a) GDPR

Video produkcia

Súhlas – Čl. 6 ods. 1 a) GDPR / Plnenie zmluvy – Čl. 6 ods. 1 b)

Vývoj produktov a služieb a tvorba kampaní, ktoré sú navrhnuté so zameraním na vás, optimalizácia služieb zákazníkom a stále vylepšovanie našich webových lokalít

Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 f), pričom oprávneným záujmom je v tomto prípade poskytovanie lepších a kvalitnejších služieb našim klientom a zákazníkom.

Bezpečnostné opatrenia

Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 f), pričom oprávneným záujmom je zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Štatistiky

Čl. 89 GDPR

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom alebo sprostredkovateľom a iným spoločnostiam patriacim do našej skupiny (REINS INVEST s.r.o., REINS s.r.o., Vhotovosti s.r.o., našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, účtovníkom, audítorom), alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Pre zlepšenie našich služieb zdieľame dáta napríklad so službami Typeform, Mailchimp a Google Suite.

V prípade ak na spracúvanie osobných údajov využívame inú entitu (sprostredkovateľa), vždy pred poverením takejto entity overujeme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa cezhraničných prenosov do tretích krajín, kontaktujte prosím priamo nás alebo zodpovednú osobu.

 

Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ. Spoločnosť môže uložiť Vaše osobné údaje do cloudovej služby. To znamená, že Vaše osobné údaje môže v mene našej spoločnosti spracovať poskytovateľ cloudových služieb.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zaužívanými zvyklosťami pri poskytovaní služieb v našej oblasti. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Napríklad podľa § 35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa „účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.“

Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym poriadkom alebo plánom.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • registráciou na našich stránkach;

 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;

 • komunikáciou s Vami;

 • účasťou v súťaží alebo propagačnej kampani a iných podujatiach organizovaných spoločnosťou;

 • účasťou na aktivitách sociálnej siete;

 • prihlásením na odber noviniek o službách, produktoch a aktivitách našej spoločnosti;

 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami; a

 • súbormi cookies pri prehliadaní našej webstránky.

Ak nie ste náš klient alebo zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov či zákazníkov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod. V takom prípade sa nejedná o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov z Vašej strany. Pri takomto spracúvaní osobných údajov sa vždy spoliehame na relevantný právny základ.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak si želáte, aby boli vaše dáta vymazané, kontaktujte nás na emailovú adresu info@reins.sk.

 

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zobrazovania relevantnejšieho obsahu. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

 

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

VERZIA

DÁTUM

1.0

25.5.2018

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN